รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่ (2558-2565)"